ഫാക്ടറി ടൂർ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

പൂർത്തിയായ പൂപ്പൽ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിത വെയർഹ house സ്

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

തെർമോഫോർമിംഗ്

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface